Vedtægter for Tisvilde Bio’s Venner

§ 1.

Navn
Foreningens navn er Tisvilde Bio’s Venner

§ 2.

Hjemsted
Foreningens hjemsted er Helsinge kommune. Foreningens postadresse er: Hovedgaden 38, 3200 Tisvildeleje

§ 3.

Formål
Foreningens formål er at drive biograf med et lødigt repertoire i Tisvildeleje. Her ud over kan foreningen, i det omfang økonomien tillader det, arrangere koncerter, foredragsaftener og andre kulturelle aktiviteter, enten alene eller i samarbejde med andre kulturelle foreninger eller institutioner i lokalområdet.

§ 4.

Medlemskab
Såvel enkeltpersoner som juridiske personer kan optages i foreningen. Der tildeles alene én stemmeret pr. medlemskab. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges for den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det. Eksklusion af foreningen kan kun ske med 2/3 af bestyrelsens stemmer.

§ 5.

Der betales et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens eventuelle gæld.

§ 6.

Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Mellem bestyrelsesmøderne ledes foreningen af et forretningsudvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen ved blandt sine medlemmer at vælge formand, næstformand og kasserer, der udgør forretningsudvalget.
Bestyrelsesmøde tilstræbes afholdt 8-10 gange årligt, når formanden, eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen indkaldes med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden. Hvor intet andet er bestemt, træffes beslutning ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg til udførelsen af afgrænsede opgaver. Udvalgenes respektive kontaktpersoner skal være medlem af bestyrelsen.

§ 7.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden 1. maj til 30. juni og indkaldes med 21 dages varsel med angivelse af dagsorden via foreningens hjemmeside og e-mail. Med indkaldelsen følger forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, og det reviderede regnskab.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne til afholdelse inden 1 måned, når 25 medlemmer eller flere fremsender skriftligt krav herom med motiveret dagsorden. Indkaldelsen skal ske med 21 dages varsel skriftligt til medlemmerne og skal udsendes senest 10 dage efter, at anmodningen er modtaget.

§ 8.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde inden 1. april. På generalforsamlingen gives en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år, og det reviderede regnskab for regnskabsåret fremlægges til godkendelse.
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.
Foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særskilt indkaldt generalforsamling og vedtagelsen kræver at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved afgørelsen af, om den fornødne majoritet er opnået, medregnes blanke og ugyldige stemmer ikke. Det er endvidere en betingelse, at det samlede antal afgivne stemmer, heri medregnet ugyldige og blanke stemmer, mindst udgør 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af, at forslaget vedtages med den fornødne majoritet, men at de afgivne stemmer på denne generalforsamling ikke udgør 25%, skal bestyrelsen indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.
Indkaldelsen skal i dette tilfælde udsendes inden 14 dage fra afholdelsen af generalforsamlingen og med et varsel på 21 dage til afholdelse af en ny generalforsamling

§ 9.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde. Der vælges tillige en referent. Almindeligvis  foregår afstemningen ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 5 medlemmer forlanger det.

§ 10.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Kontingentfastsættelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, revisorer samt suppleanter.
7. Eventuelt.

§ 11.

Regnskab
Foreningens regnskab er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være gennemgået af de 2 af generalforsamlingen valgte revisorer uden for bestyrelsen. Revisor og en revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

§ 12.

Såvel foreningens formue som årets overskud skal helt eller delvist efter bestyrelsens nærmere bestemmelse anvendes til opfyldelse af foreningens formål, jf. § 3.
Hvis foreningen ophæves, skal dens midler gå til støtte af kulturelle formål indenfor lokalsamfundet i Tisvilde efter nærmere bestemmelse af en lokalkomite, valgt dertil på den opløsende generalforsamling jfr. § 8.

Således vedtaget på generalforsamling den 20. juni 2020

Som dirigent
Court Christoffersen

Som referent
Ole Damsbo

Ændringslog:
Vedtægter af 30/5-2015 er identisk med ovenstående bortset fra §7:  ”…af dagsorden via pressen, foreningens hjemmeside og e-mail.”

×
×

Kurv

Denne hjemmeside anvender Cookies af hensyn til sidens funktionalitet.